Radni Paketi

Cilj WP1 je da osigura celokupnu tehničku i finansijsku koordinaciju projekta na najefikasniji način, ispunjavajući projektne aktivnosti u skladu sa definisanim vremenskim rasporedom i budžetom, koordinišući sve projektne izveštaje ugovorenoj strani.

Vodeći partner: KARAVIAS, Partneri učesnici: AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS, CREVIS

RP2 ima za cilja da identifikuje, analizira i odredi prioritet potreba glavnih aktera poljoprivrednog osiguranja, da bi preveo zahteve operativnog i biznis modela u tehničke specifikacije za razvoj BEACON toolbox-a i njegovu validaciju.

Lead Partner: UBFCE, Partneri učesnici: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, INOSENS.

RP3 ima za cilj da razvije procesne module koji bi operativno proizvodili proizvode bazirane na tehnologiji osmatranja Zemlje i atmosferskih podataka, da bi pokrenuli BEACON servise.

Vodeći partner: AgroApps, Partneri učesnici: KARAVIAS, UPM, ETHERISC.

RP4 se fokusira na razvoju tehnološkog paketa sistemske arhitekture za razvoj, integraciju, testiranje, validaciju i razvoj BEACON toolbox-a i servisa. Ima za cilj razvijanje finalnog sistemskog softvera (web app, mobilne app; GIS komandne table) kroz integraciju BEACON proizvoda sa podacima i servisa na osnovu zahteva.

Vodeći partner: AgroApps, Partneri učesnici: KARAVIAS, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS.

U sklopu RP5 pilot plan i aktivnosti se elaboriraju, razvijaju, validiraju i evaluiraju uključujući projektne partnere i BEACON Lighthouse Customers - prve kupce. Specijalno izrađen trening materijal i aktivnosti se primenjuju da bi se učesnici pilota upoznali sa radom BEACON toolbox (set servisa), tehničkim i operativnim specifikacijama i funkcionalnostima u realnom okruženju.

Vodeći partner: KARAVIAS, Partneri učesnici: AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS, CREVIS

RP6 želi da razvije tržišne strategije koje za cilj imaju komercijalizaciju BEACON-a u post-projektnoj fazi. Tačnije, ovaj RP postavlja osnovu za post-projektnu eksploataciju BEACON Toolbox (set servisa) stvarajući strategiju Content and Growth Hacking koja cilja na odgovarajuće segmente tržišta i ciljane kupce; sa ključnim akterima radi dobijanja vrednih uvida u tržište povećala broj Lighthouse customers-a/prvih kupaca; i definisala biznis modele za održivi razvoj i strategiju komercijalizacije ulaska u nova tržišta u EU i šire.

Vodeći partner: INOSENS, Partneri učesnici: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, CREVIS.

RP7 razvija i implementira celokupnu diseminaciju, eksploataciju and komunikaciju, plan I aktivnosti, alate i materijale da osigura ciljanu i široku dostupnost radi podizanja svesti, uključivanja i interakcije sa glavnim akterima i potencijalnim budućim klijentima BEACON toolbox-seta servisa. Takođe, osniva, popularizuje i koristi “ Aktere Poljoprivrednog osiguranja” - BEACON Savetodavni odbor.

Vodeći Partner: CREVIS, Partners učesnici: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS.

Izvestaji

RP 1 - Projektni menadžment & Sistem kvaliteta

  • D1.3 Plan menadžmenta podataka
  • D1.4 Plan menadžmenta podataka (2)
  • D1.5 Plan menadžmenta podataka (3)
  • D1.6 Plan menadžmenta rizika
  • D1.7 Plan menadžmenta rizika (2)
  • D1.8 Plan menadžmenta rizika (3)

RP 5 - Stvaranje biznis iskustva & BEACON put Akreditacije

  • D5.2 BEACON trening materijal

RP 7 - Diseminacija, Komunikacija i Širenje BEACON-a

TOP