Koncept

BEACON čini set servisa pojačan blockchain tehnologijom koji objedinjuje vodeće tehnologije osmatranja Zemlje sa naprednom vremenskom prognozom koji zajedno daju troškovno-efikasne i korisne uvide industriji osiguranja u poljoprivredi. BEACON nudi kompletno rešenje za celokupnu procenu rizika i šteta, monitoring pametnih ugovora i još mnogo toga.

Preuzimanje rizika

Procedura preuzimanja rizika se izvodi – na osnovu kalkulacije premija zasnovane na rizicima koji se procenjuju preko šteta nastalih u prošlosti – koji nisu primenljivi na nove proizvode, populaciju i tržišta i što je još važnije, sa konstantnim klimatskim promenama uslova. Značajan uticaj klimatskih promena i nesigurnosti vremenskih uslova na proizvodnju uslova izaziva još veću nesigurnost na nivoe rizika uključene u pružanje usluga poljoprivrednog osiguranja i koji zahtevaju od osiguravajućih kuća da naplaćuju više premije da bi stvorili znatne rezerve kapitala. BEACON funkcionalnosti osmatranja Zemlje osnažuju procedure preuzimanja rizika i kalkulacije premija, pružajući analizu podataka osmatranja Zemlje, klimatskih i lokalnih meteoroloških podataka. Korišćenje satelitskih podataka, združene sa naprednom vremenskom prognozom visoke rezolucije koje omogućuju precizniju procenu štete i sređivanja prijava štete zajedno sa potencijalnom lažnom detekcijom prijavljenih šteta.

Vođenje (monitoring) ugovora

Saglasnost poljoprivrednika sa specifičnim uslovima navedenim u ugovoru osiguranja moraju biti ispraćeni monitoringom od strane osiguravajuće kuće. Ovo se uglavnom izvodi na osnovu poseta i procena na licu mesta, nekoliko puta u toku trajanja ugovora, iziskujući time visoke administrativne troškove za samu osiguravajuću kuću. BEACON, kroz upotrebu podataka osmatranja Zemlje, nudi mogućnost osiguravajućim kućama da proveravaju daljinskim putem, u realnom vremenu i da verifikuju saglasnost klijenta sa ugovornim obavezama (plaćanje premije na vreme, zavođenje promena na planiranim površinama sa predloženim sigurnosnim merama itd.) podržavajući ih u smanjenju administrativnih troškova poseta na licu mesta. BEACON funkcionalnosti osmatranja Zemlje osnažuju procedure preuzimanja rizika i kalkulacije premija, pružajući analizu podataka osmatranja Zemlje, klimatskih i lokalnih meteoroloških podataka. Korišćenje satelitskih podataka, združene sa naprednom vremenskom prognozom visoke rezolucije koje omogućuju precizniju procenu štete i sređivanja prijava štete zajedno sa potencijalnom lažnom detekcijom prijavljenih šteta. 

 

Procena štete

Osiguravajuće kuće koje bave osiguranjem u poljoprivredi se suočavaju sa visokim administrativnim i operativnim troškovima za verifikaciju štete i monitoring, štetom/gubitkom, kontrolom potencijalnih lažnim štetama, kao i ostalim troškovima nastalim na osnovu udaljenosti ili rasutosti polja sa poljoprivrednom proizvodnjom. Tim povodom, troškovi nastali indirektno povećavaju kompanijske operativne troškove i rezultuju većim premijama na tržištu. BEACON pruža, kroz učešće slika osmatranja Zemlje, alternativnu mogućnost za verifikaciju i preciznije procene samog klijenta da li je bio izložen riziku, u isto vreme dajući mogućnost provere same sumnjive prijave štete. Ova mogućnost proizilazi iz samog potencijala daljinskog osmatranja da detektuje štete na vegetaciji i usevima, izazvane sušom, vatrom, gradom, mrazom ili bolestima i štetočinama. BEACON funkcionalnosti osmatranja Zemlje osnažuju procedure preuzimanja rizika i kalkulacije premija, pružajući analizu podataka osmatranja Zemlje, klimatskih i lokalnih meteoroloških podataka. Korišćenje satelitskih podataka, združene sa naprednom vremenskom prognozom visoke rezolucije koje omogućuju precizniju procenu štete i sređivanja prijava štete zajedno sa potencijalnom lažnom detekcijom prijavljenih šteta.

Pametni ugovori

Pojačan sa Blockchain tehnologijom, BEACON koristi pametne ugovore, omogućavajući  automatske isplate šteta osiguranim stranama. BEACON funkcionalnosti tehnologije osmatranja Zemlje osnažuju procedure preuzimanja rizika i kalkulacije premija, pružajući analizu podataka osmatranja Zemlje, klimatskih i lokalnih meteoroloških podataka. Korišćenje satelitskih podataka, združene sa naprednom vremenskom prognozom visoke rezolucije koje omogućuju precizniju procenu štete i sređivanja prijava štete zajedno sa potencijalnom lažnom detekcijom prijavljenih šteta.

 

 

TOP