Πακέτα Εργασίας

Σκοπός του ΠΕ1 είναι η διασφάλιση του άρτιου τεχνικού και οικονομικού συντονισμού του έργου με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, εκπληρώνοντας τις δραστηριότητες και τους στόχους του, εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, συντονίζοντας όλες τις δραστηριότητες αναφορών προς την αναθέτουσα αρχή.

Επικεφαλής Εταίρος: KARAVIAS, Συμμετέχοντες εταίροι: AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS, ΕΤΑΜ.

Το ΠΕ2 στοχεύει στον προσδιορισμό, την ανάλυση και την ιεράρχηση των αναγκών των παραγόντων της γεωργικής ασφάλισης, προκειμένου να μεταφραστούν οι λειτουργικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του μοντέλου, σε τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη και την επικύρωση των εργαλείων BEACON.

Επικεφαλής Εταίρος: UBFCE, Συμμετέχοντες εταίροι: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, INOSENS.

Στόχος του Π.Ε. 3 είναι να αναπτυχθούν οι μονάδες επεξεργασίας που θα παράγουν, λειτουργικά, τα προϊόντα των δορυφορικών και ατμοσφαρικών δεδομένων, στα οποία θα βασίζονται οι υπηρεσίες BEACON.

Επικεφαλής Εταίρος: AgroApps, Συμμετέχοντες Εταίροι: ΚΑΡΑΒΙΑΣ, UPM, ETHERISC.

Το Π.Ε.4 επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της τεχνολογικής υποδομής και αρχιτεκτονικής του συστήματος για την ανάπτυξη, ολοκλήρωση, δοκιμή, επικύρωση και παράδοση της εργαλειοθήκης και των υπηρεσιών. Στοχεύει στην παράδοση των τελικών συστημάτων λογισμικού (εφαρμογή web, εφαρμογή για κινητά, πίνακας εργαλείων GIS) μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων των προϊόντων του BEACON και των υπηρεσιών προώθησης της ζήτησης.

Επικεφαλής Εταίρος: AgroApps, Συμμετέχοντες Εταίροι: KARAVIAS, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS.

Στο Π.Ε.5, το πιλοτικό σχέδιο και οι δραστηριότητες επεξεργάζονται, αναπτύσσονται, επικυρώνονται και αξιολογούνται από τους εταίρους του έργου και τους αρχικούς χρήστες. Κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό και διαδικασίες εφαρμόζονται για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο πιλοτικό σχέδιο, με την τεχνική εργαλειοθήκη και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του BEACON, σε πραγματικό περιβάλλον.

Επικεφαλής Εταίρος: KARAVIAS, Συμμετέχοντες Εταίροι: AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS, ΕΤΑΜ.

Το Π.Ε.6 στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών "go-to-market" (άμεσης εισόδου στην αγορά) που εστιάζουν στην εμπορική προώθηση του BEACON αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το Πακέτο Εργασίας θέτει στέρεα θεμέλια για την εμπορική εκμετάλλευση του BEACON μετά την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργώντας μια στρατηγική με περιεχόμενο και ανάπτυξη τύπου hacking (προοδευτικής επέκτασης), που στοχεύει στο κατάλληλο μερίδιο αγοράς και πελατών. Επίσης εκτεταμένη συνεργασία με τους κύριους ενδιαφερόμενους, για την επίτευξη της πολύτιμης κατανόησης της αγοράς και για αύξηση του αριθμού των αρχικών χρηστών, και παράλληλα προσδιορισμός επιχειρηματικών μοντέλων για μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης προκειμένου να εισέλθει σε νέες αγορές στην ΕΕ και διεθνώς.

Επικεφαλής Εταίρος: INOSENS, Συμμετέχοντες Εταίροι: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, ETAM.

Το Π.Ε.7 αναπτύσσει και εφαρμόζει το γενικό σχέδιο και τις ειδικότερες δράσεις διάδοσης, εκμετάλλευσης και επικοινωνίας, καθώς επίσης και τα εργαλεία και το υλικό για την εξασφάλιση στοχευμένης και ευρείας προσέγγισης με σκοπό την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και των εν δυνάμει, μελλοντικών πελατών της εργαλειοθήκης του BEACON. Παράλληλα, το Πακέτο Εργασίας διαχειρίζεται και συντονίζει τη Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου.

Επικεφαλής Εταίρος: ΕΤΑΜ, Συμμετέχοντες Εταίροι: KARAVIAS, AgroApps, UPM, ETHERISC, UBFCE, INOSENS.

Παραδοτέα

Π.Ε.1 - Διαχείριση Έργου και Διασφάλιση Ποιότητας

  • Π1.3 Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων
  • Π1.4 Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (2)
  • Π1.5 Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (3)
  • Π1.6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
  • Π1.7 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (2)
  • Π1.8 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (3)

Π.Ε.5 – Δημιουργία επιχειρηματικής εμπειρίας και διαδρομή πιστοποίησης του BEACON

  • Π5.2 Εκπαιδευτικό υλικό

Π.Ε.7 – Διάδοση, Επικοινωνία και Διάχυση του BEACON

TOP