Υπηρεσίες

Παρακολούθηση καλλιεργειών

Η παρακολούθηση καλλιεργειών χρησιμοποιώντας μοντέλα ανάπτυξης μαζί με δεδομένα γεωσκόπησης και μετεωρολογίας, παρέχει στοιχεία σχετικά με τη συγκομιδή και παρακολούθηση των καλλιεργειών καθώς και εκτιμήσεις για την απόδοση τους. Η υπηρεσία παρακολούθησης καλλιεργειών επιτρέπει στις εταιρίες Γεωργικών Ασφαλίσεων να ελέγχουν καλύτερα το χαρτοφυλάκιο τους και τις βοηθάει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πριν ή μετά από καταστροφές.

Υπολογιστής Εκτίμησης Ζημιών

Ο Υπολογιστής Ζημιών βοηθάει τις εταιρίες Γεωργικών Ασφαλίσεων να εκτιμήσουν και να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ποσά των αποζημιώσεων. Επιτρέπει να υπολογιστεί η απώλεια των καλλιεργειών (σε ποσοτικές και ενδεχομένως νομισματικές αξίες) βάσει εκτιμήσεων στην απόδοση ανά καλλιεργητική περίοδο, με τη χρήση δεδομένων γεωσκόπησης και κλιματικών δεδομένων σε συνδυασμό με τη μοντελοποίηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών. Ο Υπολογιστής Ζημιών παρέχει επίσης την δυνατότητα χρήσης οπτικών χαρτών από τις πληγείσες περιοχές, επιτρέποντας η διαδικασία της αποζημίωσης των αγροτών να γίνεται με διαφάνεια.

Πιθανότητες Καιρικών Κινδύνων

Οι Πιθανότητες Καιρικών Κινδύνων παρέχουν χάρτες πιθανοτήτων για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την προσεχή περίοδο και την εκτίμηση  των πιθανών συνεπειών στην απόδοση των καλλιεργειών. Βασίζεται στο πολύ- μοντέλο Copernicus, για τις εποχικές προβλέψεις του κλίματος, και βοηθάει τις εταιρίες Γεωργικών Ασφαλίσεων να καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ασφάλιστρα.

Πρόγνωση Ζημιών - Έγκαιρη Προειδοποίηση

Παρέχει ειδοποιήσεις μετεωρολογικών συμβάντων. Οι εταιρίες, μπορούν να προωθούν τις ειδοποιήσεις αλλά και προτεινόμενα μέτρα πρόληψης κινδύνου στους πελάτες τους. Διασφαλίζεται έτσι, ότι οι αγρότες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως ώστε να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουν πιθανές ζημίες από επερχόμενα φαινόμενα.

 

Εργαλείο κατά της απάτης

Το εν λόγω εργαλείο του BEACON επιτρέπει στις εταιρίες Γεωργικών Ασφαλίσεων να ελέγχουν αυτόματα τη νομιμότητα ενός αιτήματος που υποβλήθηκε (αν πράγματι συμβαίνει ένα γεγονός ή/και μια ζημιά σε ασφαλισμένο αγροτεμάχιο) και απομακρυσμένα (χρησιμοποιώντας εικόνες τηλεπισκόπησης) να ακολουθούν και να επαληθεύουν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν οριστεί  κατά την έναρξη της συνεργασίας. Ένα σύστημα ειδοποιήσεων θα ενεργοποιείται ώστε να ενημερώνει τις εταιρίες Γεωργικών Ασφαλίσεων όταν επιχειρείται να διαπραχθεί απάτη.

TOP