Η ιδέα

Το BEACON είναι μία «εργαλειοθήκη» για τη γεωργική ασφάλιση που υποστηρίζεται από τεχνολογίες Blockchain και συνδυάζει την τηλεπισκόπηση με υπηρεσίες πληροφοριών για τις καιρικές συνθήκες, παρέχοντας χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες. Οι υπηρεσίες του BEACON επιτρέπουν στον τομέα της Γεωργικής Ασφάλισης να μετριάσει τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση του κινδύνου των προϊόντων της ασφάλισης, να μειώσει τον αριθμό των επιτόπιων επισκέψεων για επαλήθευση των απαιτήσεων, να μειώσει τα επιχειρησιακά και διοικητικά έξοδα για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και τον χειρισμό των συμβάσεων, καθώς και να σχεδιάσει ακριβέστερες και εξατομικευμένες συμβάσεις. 

Underwriting

Οι διαδικασίες underwriting που διεξάγονται επί του παρόντος- με τους υπολογισμούς των ασφαλίστρων να βασίζονται σε κινδύνους που απορρέουν από  αιτήματα που έγιναν στο παρελθόν- δεν λειτουργούν στην περίπτωση νέων προϊόντων, πληθυσμών και αγορών και κυρίως σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη κλιματική κατάσταση. Το  σημαντικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της αβεβαιότητας που επικρατεί στη γεωργική παραγωγή, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τα επίπεδα κινδύνου που συνεπάγεται η παροχή Γεωργικής Ασφάλισης και καθιστά απαραίτητο μια ασφαλιστική εταιρία να χρεώνει υψηλά ασφάλιστρα και να δημιουργεί σημαντικά αποθέματα κεφαλαίου. Οι λειτουργίες τηλεπισκόπησης του BEACON ενισχύουν τις διαδικασίες underwriting των ασφαλιστικών διαδικασιών και των υπολογισμών ασφαλίστρων, παρέχοντας πρόσβαση και αναλύοντας τα δορυφορικά, κλιματικά και τα  τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Με τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις καιρικές πληροφορίες και τις υψηλής ανάλυσης προβλέψεις των καιρικών συνθηκών, θα είναι εφικτή μία πιο ακριβής εκτίμηση των ζημιών και η αναπροσαρμογή των αιτημάτων αποζημίωσης μαζί με μία πιθανή ανίχνευση απάτης.

Παρακολούθηση Συμβάσεων

Η συμμόρφωση των αγροτών με συγκεκριμένους όρους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο, πρέπει να παρακολουθείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Αυτό πραγματοποιείται κυρίως με επιτόπιους ελέγχους κατ’ επανάληψη κατά τη διάρκεια της σύμβασης, που συνεπάγονται υψηλό διοικητικό κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Το BEACON αξιοποιώντας τα δεδομένα τηλεπισκόπησης, προσφέρει στις Ασφαλιστικές εταιρίες τη δυνατότητα να ελέγχουν από απόσταση, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του πελάτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις (έγκαιρη πληρωμή ασφάλιστρου, αναφορά αλλαγών στις προγραμματισμένες εκτάσεις, συμμόρφωση με προτεινόμενα μέτρα μείωσης κ.λπ.) υποστηρίζοντάς τους να μειώσουν το διοικητικό κόστος των επιτόπιων επισκέψεων. Οι λειτουργίες τηλεπισκόπησης του BEACON ενισχύουν τις διαδικασίες underwriting των  ασφαλιστικών διαδικασιών και των υπολογισμών ασφαλίστρων, παρέχοντας πρόσβαση και αναλύοντας τα  δορυφορικά δεδομένα, το κλίμα και τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Με τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις καιρικές πληροφορίες και τις υψηλής ανάλυσης προβλέψεις των καιρικών συνθηκών, θα επιτραπεί μία πιο ακριβής εκτίμηση των ζημιών και η αναπροσαρμογή των αξιώσεων μαζί με μία πιθανή ανίχνευση απάτης.

Αξιολόγηση Ζημιών

Οι εταιρίες Γεωργικής Ασφάλισης αντιμετωπίζουν υψηλά επιχειρησιακά και διοικητικά έξοδα για την παρακολούθηση και την εξακρίβωση των αιτημάτων αποζημίωσης, τη ζημιά/ απώλεια και τον έλεγχο των περιπτώσεων απάτης, λόγω της απόστασης και της διασποράς των αγροτεμαχίων. Οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν αυξάνουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με αποτέλεσμα την αύξηση των ασφαλίστρων στην αγορά. Το BEACON  με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων προσφέρει μία εναλλακτική δυνατότητα επαλήθευσης και ακριβέστερης αξιολόγησης, κατά πόσο ο αιτών επλήγη από ένα ασφαλισμένο κίνδυνο, επιτρέποντας επίσης τη διερεύνηση ύποπτων αιτημάτων. Αυτή η δυνατότητα προκύπτει από την εδραιωμένη δυνατότητα τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση ζημιών στη βλάστηση και τις καλλιέργειες από ξηρασία, πυρκαγιά, χαλάζι, παγετό, παράσιτα και ασθένειες. Οι λειτουργίες τηλεπισκόπησης του BEACON ενισχύουν τις διαδικασίες underwriting των  ασφαλιστικών διαδικασιών και των υπολογισμών ασφαλίστρων, παρέχοντας πρόσβαση και αναλύοντας τα δορυφορικά δεδομένα, το κλίμα και τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Με τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις καιρικές πληροφορίες και τις υψηλής ανάλυσης προβλέψεις των καιρικών συνθηκών, θα καταστεί δυνατή μία περισσότερο ακριβής εκτίμηση των ζημιών και η αναπροσαρμογή των αξιώσεων μαζί με μία πιθανή ανίχνευση απάτης.

Έξυπνες Συμβάσεις

Με την τεχνολογία Blockchain, το BEACON θα χρησιμοποιεί έξυπνες συμβάσεις επιτρέποντας την αυτόματη αποζημίωση των ασφαλισμένων. Οι λειτουργίες τηλεπισκόπησης ενισχύουν τις διαδικασίες underwriting των  ασφαλιστικών εργασιών και των υπολογισμών ασφαλίστρων, παρέχοντας πρόσβαση και αναλύοντας την τηλεπισκόπηση, το κλίμα και τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Με τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις καιρικές πληροφορίες και τις υψηλής ανάλυσης προβλέψεις των καιρικών συνθηκών, θα καταστεί δυνατή μία περισσότερο ακριβής εκτίμηση των ζημιών και η αναπροσαρμογή των αξιώσεων μαζί με μία πιθανή ανίχνευση απάτης.

TOP